Indtast din årsaflæsning

Du kan fra denne side logge ind i vores system og indberette din aflæsning af fjernvarme for din virksomhed.

Hvis din virksomhed har modtaget et aflæsningskort, selvom der er blevet installeret en fjernaflæst fjernvarmemåler, er det vigtigt, at du aflæser måleren og indberetter målerdata. I enkelte tilfælde har vi nemlig udfordringer med at fjernaflæse måleren. Fjernvarmemåleren registrerer varmeforbruget, som den skal - vi kan bare ikke fjernaflæse den.

Loginoplysningerne finder du på det fremsendte aflæsningskort.

Bliver din fjernvarmemåler fjernaflæst?

Hvis din virksmohed ikke har modtaget et aflæsningskort, så skyldtes det sikkert, at din fjernvarmemåler kan fjernaflæses. Så er det os, der aflæser din måler for dig. Denne aflæsning danner grundlaget for opgørelsen af dit forbrug.

Det er dog stadig vigtigt, at du selv aflæser din måler med jævne mellemrum, så du kan følge med i virksomhedens forbrug og kontrollere din opgørelse.

Læs mere om hvorfor du bør følge dit varmeforbrug

Top