Indtast din årsaflæsning

Du kan fra denne side logge ind i vores system og indberette din aflæsning af fjernvarme.

Hvis du har modtaget et aflæsningskort, selvom du har haft besøg af en tekniker, som har installeret en fjernaflæst fjernvarmemåler hos dig, så er det vigtigt, at du aflæser din fjernvarmemåler, da vi enkelte steder har udfordringer med at fjernaflæse måleren. Fjernvarmemåleren registrerer varmeforbruget, som den skal - vi kan bare ikke fjernaflæse den.

Loginoplysningerne finder du på det fremsendte aflæsningskort.

Bliver din fjernvarmemåler fjernaflæst?

Hvis du ikke har modtaget et aflæsningskort, så skyldtes det sikkert, at din fjernvarmemåler kan fjernaflæses. Så er det os, der aflæser din måler for dig. Denne aflæsning danner grundlaget for opgørelsen af dit forbrug.

Det er dog stadig vigtigt, at du selv aflæser din måler med jævne mellemrum, så du kan følge med i dit forbrug og kontrollere din opgørelse.

Læs mere om hvorfor du bør følge dit varmeforbrug

Top